temp.jpg (30332 bytes)

temporality.GIF (360 bytes)                anim10.gif (58701 bytes)

i-t-c.GIF (881 bytes)